Energa podsumowała 2023. Rok intensywnych inwestycji w zieloną energetykę

Należy do:

Po trzech latach od przejęcia kapitałowego przez ORLEN SA, Grupa Energa osiągnęła kolejny raz solidne wyniki finansowe. Właśnie podsumowano 12 miesięcy ub. roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 28% i wyniosły 26,09 mld zł, EBITDA Grupy wyniosła 2,89 mld zł, poprawiając tym samym wynik z 2022 roku o 12%. Zysk netto Grupy w 2023 roku wyniósł 0,6 mld zł w porównaniu do 1 mld zł rok wcześniej.

Grupa Energa zwiększyła nakłady inwestycyjne do 4,33 mld zł (3,26 mld zł w 2022 roku). Zgodnie ze strategicznymi dokumentami Grupy, które zostały zaktualizowane w grudniu ubiegłego roku, w perspektywie siedmiu lat planowane są inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld zł, z tego ok. 14,3 mld zł na inwestycje w OZE.

Energa aktywnie wychodzi naprzeciw wyzwaniom krajowej transformacji energetycznej. W 2023 roku wzrosła sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł – niemal 50% energii sprzedawanej klientom pochodziło m.in. z wiatru oraz słońca (+9 pp. r/r). Udział OZE w produkcji własnej wyniósł z kolei 46%. Na koniec 2023 roku w Grupie zainstalowanych było około 0,6 GW w odnawialnych źródłach energii, z których w ciągu całego 2023 roku wyprodukowano 1,6 TWh energii elektrycznej brutto.

Dobre wyniki operacyjne i finansowe zostały osiągnięte pomimo wyzwań rynkowych, z którymi mierzyły się spółki Grupy Energa. To m.in. wojna na Ukrainie, która ma cały czas wpływ na krajową i międzynarodową gospodarkę, niosąc ze sobą takie ryzyka, jak zmiana cen surowców czy wahania kursów walut.

Skonsolidowany wynik EBITDA w 2023 roku wyniósł 2,89 mld zł w porównaniu do 2,57 mld zł w roku 2022 (+12% r/r). Największy udział w wyniku Grupy miała Linia Biznesowa Dystrybucja: 68%.

Przez 12 miesięcy Grupa Energa wyprodukowała 3,4 TWh i dostarczyła 22,4 TWh energii elektrycznej. Sprzedaż detaliczna wyniosła 17,1 TWh. Udział OZE w produkcji własnej to 46%.

Energa więcej inwestuje

Nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 4,33 mld zł, z czego najwięcej stanowiły inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucja, tj. 2,26 mld zł. W Linii Biznesowej Wytwarzanie nakłady na inwestycje wyniosły 367 mln zł, z czego istotny udział stanowiły zadania związane z budową nowych mocy OZE (głównie PV) oraz rozwojem i utrzymaniem aktywów ciepłowniczych. Natomiast w Linii Biznesowej Sprzedaż najwięcej środków finansowych przeznaczono na prace związane z majątkiem oświetleniowym. Nakłady na budowę jednostek CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, raportowane w Linii Biznesowej Pozostałe, wyniosły ponad 1,6 mld zł.

W grudniu 2023 roku Energa zaktualizowała założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Zgodnie z aktualizacją łączne nakłady na inwestycje Grupy planowane na lata 2024-2030 wyniosą ok. 47,9 mld zł, z czego ok. 23,4 mld zł przypada na Linię Biznesową Dystrybucja, ok. 22,8 mld zł na Linię Biznesową Wytwarzanie (z tego ok. 14,3 mld zł na inwestycje związane z OZE i ok. 3,2 mld zł na budowę oraz utrzymanie bloków CCGT w Grudziądzu i Ostrołęce), ok. 1,6 mld zł na Linię Biznesową Sprzedaż oraz pozostałe usługi.

Dystrybucja

EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja w 2023 r. wyniosła 1,96 mld zł w porównaniu do 2,12 mld zł w 2022 roku (-8 % r/r).

Negatywny wpływ na wynik EBITDA tej Linii miał ponad czterokrotny wzrost ceny zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych oraz wyższe o 359 mln zł r/r koszty OPEX, co było m.in. efektem inflacji, a także wzrostu płacy minimalnej i wynikającej z tego presji płacowej. Z kolei pozytywny wpływ na wyniki Linii Biznesowej Dystrybucja miał wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej r/r oraz wzrost przychodów z przyłączy.

Jeśli chodzi o inwestycje, w 2023 roku działania inwestycyjne w Linii Biznesowej Dystrybucja obejmowały przede wszystkim rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej. 2,1 mld zł przeznaczyła w 2023 Energa Operator na ten cel. To najwięcej w historii spółki.

Systematyczne inwestycje związane z utrzymaniem, rozbudową i modernizacją sieci mają swoje odzwierciedlenie w najnowszych wskaźnikach SAIDI i SAIFI. Poziom wskaźnika SAIDI w 2023 roku to 189,2 minut na odbiorcę wobec 410,5 w 2022 roku. Podobnie jest w przypadku wskaźnika SAIFI. To 2,1 do 3,2 w 2022 roku (zakłócenia na odbiorcę we wskazanym okresie).

Na koniec 2023 roku do sieci Energi Operatora przyłączonych było 268.891 mikroinstalacji o łącznej mocy 2.334 MW. W ciągu roku przyłączono 40.396 nowych mikroinstalacji, z czego blisko 95% to instalacje fotowoltaiczne.

Poniesiono także nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe, takie jak m.in. projekt przebudowy sieci do standardów Smart Grid.

Energa Operator pozostaje liderem, jeśli chodzi o montaż liczników zdalnego odczytu. Obecnie już ponad 2,5 mln urządzeń tego typu zostało zainstalowanych u odbiorców obsługiwanych przez spółkę.

W 2023 roku Energa Operator odnotowała wzrost liczby klientów o 2% w stosunku do końca poprzedniego roku.

Wytwarzanie

Linia Biznesowa Wytwarzanie zakończyła 2023 rok z wynikiem EBITDA 488 mln zł w porównaniu do 843 mln zł w 2022 roku (-42% r/r). Głównymi czynnikami kształtującymi poziom EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie w ujęciu r/r były m.in. niższa produkcja w Elektrowni w Ostrołęce.

W 2023 roku Energa Wytwarzanie prowadziła aktywne działania jeśli chodzi o rozbudowę potencjału OZE. Zakończono budowę zespołu farm fotowoltaicznych PV Wielbark o łącznej mocy blisko 70 MW, zlokalizowanych w woj. warmińsko-mazurskim, jak również rozbudowano moc farmy PV Gryf zlokalizowanej w woj. wielkopolskim do poziomu około 25 MW.  Podpisano także umowę z generalnym wykonawcą farmy PV Mitra o łącznej mocy zainstalowanej ok. 65 MW.

Energa Wytwarzanie jest również w procesie akwizycji kolejnych źródeł odnawialnych. W czerwcu ub. r. spółka podpisała z portugalską grupą Greenvolt umowę na zakup farmy wiatrowej i czterech fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 59 MW. W październiku ub.r. Energa Wytwarzanie zawarła przedwstępną umowę nabycia spółki celowej, realizującej projekt budowy nowych hybrydowych źródeł odnawialnych „Kleczew Solar & Wind” z firmą Lewandpol Holding. Inwestycja powstaje w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim, a jej łączna moc wyniesie do 334 MW.

Łączna moc zainstalowana źródeł odnawialnych Grupy Energa pod koniec 2023 roku to 624 MW.

Energetyka na Bałtyku

Oprócz rozwoju projektów fotowoltaicznych, Grupa Energa w 2023 roku położyła duży nacisk na projekt morskich farm wiatrowych. Utworzonym do jego realizacji spółkom celowym udało się uzyskać pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla morskich farm wiatrowych  w dwóch lokalizacjach.

W zeszłym roku Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi SA, oraz Northland Power powołały spółkę Baltic Offshore Service Solution. Będzie to pierwsze w Polsce konsorcjum oferujące usługę kompleksowego zarządzania morskimi farmami wiatrowymi. Podmiot odpowiedzialny będzie także za funkcjonowanie planowanego przez Grupę ORLEN całodobowego Centrum Zarządzania Morskich Farm Wiatrowych. Jednostka ta zajmować się będzie kontrolą, monitorowaniem i koordynacją działań aktywów offshore.

Sprzedaż

W Linii Biznesowej Sprzedaż wynik EBITDA wzrósł o 883 mln zł, z -317 mln zł w 2022 roku do 566 mln zł w 2023 roku.

Kluczowy wpływ miała tu zmiana stanu rezerw na kontrakty rodzące obciążenia finansowe, które są efektem regulacji w zakresie cen energii elektrycznej dla niektórych odbiorców końcowych w 2023 i 2024 roku, a także poziomu taryf Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G.

Na koniec 2023 roku liczba odbiorców końcowych energii elektrycznej (Punkty Poboru Energii) Linii Biznesowej Sprzedaż wynosiła 3,3 mln, co oznacza wzrost o ok. 53 tys. klientów w ujęciu r/r. Za przyrost bazy klientów odpowiada grupa taryfowa G (gospodarstwa domowe).

Energa Obrót, spółka dominująca w Linii Biznesowej Sprzedaż, stawia sobie za priorytet sprzedaż zielonej energii. Warty uwagi jest więc fakt zwiększenia o ponad 9 punktów procentowych w stosunku do 2022 roku wolumenu sprzedawanej energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Już 49,52 proc. prądu sprzedawanego klientom wytwarzane jest z wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.

W 2023 roku uruchomiony został Program Transformacji Energi Obrotu. Jego powołanie było efektem transformacji mającej miejsce w Grupie Kapitałowej ORLEN, a głównym celem dostosowanie Energi Obrotu do celów wyznaczonych w Strategii Grupy Kapitałowej ORLEN do 2030 roku.

Zaprojektowane zmiany mają pozwolić organizacji aktywnie wpisywać się w budowanie koncernu multienergetycznego w segmencie sprzedaży detalicznej oraz rozwijać nowe produkty i usługi wzmacniające siłę marki. Program ma dostosować Energę Obrót do funkcjonowania w warunkach „ery cyfrowej”. Transformacja pozwoli zwiększyć zdolności spółki do szybkiej adaptacji oraz wykorzystywania szans wynikających m.in. z: procesu transformacji energetycznej i dekarbonizacji, rozwoju odnawialnych źródeł energii, liberalizacji i decentralizacji rynku energii, polityki regulacyjnej oraz rosnącej konkurencji i zmian na rynku detalicznym.

Inwestycje w źródła niskoemisyjne zgodnie z harmonogramem

Grupa Energa realizuje obecnie dwa projekty elektrowni gazowo-parowych: CCGT Ostrołęka i CCGT Grudziądz. Obie elektrownie to inwestycje mające realizować cele dekarbonizacyjne Polski, jak też strategię Grupy ORLEN, dążącą do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% na każdej MWh do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Budowa niskoemisyjnych bloków energetycznych zwiększy też bezpieczeństwo energetyczne państwa i zabezpieczy stabilność dostaw energii w kraju.

Rok 2023 to intensywne prace przy realizacji obu inwestycji. Zaawansowanie prac w przypadku Grudziądza to obecnie 75%, a w przypadku elektrowni w Ostrołęce to ponad 65%. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Finansowanie CCGT Ostrołęka nagrodzone

Transakcja dotycząca pozyskania finansowania na rzecz realizacji projektu CCGT Ostrołęka otrzymała nagrodę magazynu IJ Global Awards. Transakcja obejmowała pozyskanie długu w formule project finance na realizację projektu budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 745 MWe netto w Ostrołęce i działalność operacyjną spółki celowej w łącznej kwocie ponad 2,6 mld zł pozyskanej z konsorcjum polskich i zagranicznych banków.

IJ Global Awards to prestiżowa nagroda w branży finansowej i inwestycyjnej. Konkurs docenia osiągnięcia firm, instytucji finansowych, zespołów inwestycyjnych i projektów w obszarach takich jak finansowanie projektów, infrastruktura, energetyka odnawialna, transport, nieruchomości i sektor publiczny. Projekt został wyróżniony w kategorii Power Deal of the Year 2023 in Europe.

ESG – działania z obszaru zrównoważonego rozwoju

Rok 2023 w obszarze ESG to dla Energi działania skupiające się na realizacji zadań z obszaru zrównoważonego rozwoju. Koncentrowały się one wokół wypełniania dyrektyw i rekomendacji unijnych. Wprowadzone zostały środki i działania, które umożliwiają spełnienie wymagań Europejskich Standardów Raportowania Niefinansowego („ESRS”). W 2023 roku Energa uczestniczyła w pracach Grupy ORLEN mających na celu dostosowanie się do nowych wymogów raportowania.

Niezależnie sama przeprowadziła ocenę luk i zgodności z ESRS-ami i podjęła prace dostosowawcze w obszarach: strategii zrównoważonego rozwoju, łańcucha wartości, bioróżnorodności i innych. 

Obecnie Energa raportuje zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative („GRI”), które są uznawane na całym świecie jako standard w zakresie raportowania niefinansowego. Ponadto, w ramach prowadzonego w Grupie Energa raportowania zgodnie z Taksonomią UE, zidentyfikowano działalności, które wnoszą istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu przez co przyczyniają się do ochrony środowiska i przeciwdziałają zmianom klimatycznym.

Grupa Energa wykorzystuje zrównoważone finansowanie. Obecnie Energa aktywnie współpracuje z dwiema agencjami ratingowymi - Moody’s ESG Solutions oraz Sustainable Fitch - w celu otrzymania oceny ratingowej w obszarze ESG. Nadrzędną oceną ratingową pozostaje ocena uzyskana od agencji Moody’s ESG Solutions, która za 2022 r. wyniosła 43 punkty. W 2024 r., za działania podjęte w 2023 r., przyznano Enerdze 45 punktów. Odnotowano poprawę we wszystkich ocenianych obszarach.

***

 

 

Zawsze aktualne wiadomości na temat Energi z Grupy ORLEN znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

44 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 197 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez 12 miesięcy 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 22,4 TWh energii elektrycznej. Udział OZE w produkcji własnej to 46 procent. Niemal połowa sprzedawanej klientom energii pochodzi z odnawialnych źródeł: wiatru, słońca, wody, biomasy i biogazu.

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem