Komunikat prasowywersja do druku

Nowy blok gazowo-parowy Energi w Grudziądzu

11.03.2019|Grupa ENERGA

Należąca do Grupy Energa spółka Energa Wytwarzanie SA ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest budowa nowego bloku gazowo-parowego w Grudziądzu o mocy 450-750 MWe wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz towarzyszącą.

Nowe źródło wytwórcze zostanie wykonane, jako jednostka z turbiną gazową opalaną gazem ziemnym wysokometanowym, kotłem odzysknicowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Zamówienie będzie realizowane w formule „pod klucz”, tj. obejmie uzyskanie koniecznych decyzji, zaprojektowanie, dostawę, budowę, szkolenie personelu, rozruch, przekazanie do eksploatacji oraz długoterminowy serwis bloku. Szacowany okres realizacji zamówienia wynosi 36 miesięcy. Ponadto, w ramach zamówienia przewiduje się zawarcie dziesięcioletniej umowy serwisowej.

Postępowanie odbędzie się w trybie dialogu konkurencyjnego. Firmy zainteresowane realizacją elektrowni CCGT Grudziądz mają czas na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 24 kwietnia 2019 roku.  

Zakłada się, że do dalszego udziału w postępowaniu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 oferentów. Dialog konkurencyjny odbędzie się w III kwartale br. Podpisanie umowy z wykonawcą, wyłonionym w postępowaniu, zaplanowane jest na I kwartał 2020 roku. Wybór wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o kryterium techniczno-ekonomiczne oraz cenę.

Projekt elektrowni CCGT Grudziądz był przygotowywany do realizacji w Grupie Energa i jest na zaawansowanym etapie rozwoju. Inwestor posiada komplet zgód administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. W poprzednich latach odbyło się postępowanie na wybór generalnego wykonawcy bloku, jednakże zostało ono umorzone.

Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie.JPG- Zmiana otoczenia biznesowego i warunków rynkowych pozwoliły na powrót do realizacji projektu. Wprowadzony rynek mocy stanowi dla wytwórców zachętę do rozwoju nowych inwestycji. Wyniki aukcji przeprowadzonych w 2018 r. świadczą o możliwości uzyskania wsparcia zapewniającego rentowność budowy bloku gazowo-parowego w Grudziądzu – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA.

Wysoka sprawność wytwarzania, niska emisyjność CO2 oraz wysoka elastyczność planowanego bloku stanowią czynniki, które umożliwią jednostce skuteczne konkurowanie na rynku energii elektrycznej. Realizacja inwestycji w Grudziądzu znacząco wpłynie na zwiększenie potencjału wytwórczego Grupy Energa. Pozwoli na dywersyfikację mocy wytwórczych Grupy ze względu stosowane paliwo, umożliwi skuteczne bilansowanie pracy niestabilnych źródeł odnawialnych, a także zmniejszy wpływ energetyki krajowej na środowisko naturalne.

*  *  *

Energa Wytwarzanie SA jako lider Linii Biznesowej Wytwarzania w Grupie Energa, koordynuje działalność Grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła. Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również węgiel kamienny. Spółki Linii Biznesowej Wytwarzanie eksploatują 47 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne, jedną elektrownię konwencjonalną (w Ostrołęce), cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

 

Popularne tagi