Jest NTP dla Elektrowni Ostrołęka C

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Po wydaniu Polecenia Rozpoczęcia Prac (Notice to Proceed) budowa nowoczesnego, niskoemisyjnego, wysokosprawnego bloku energetycznego o mocy ok. 1 000 MW w Ostrołęce wchodzi w kolejny etap realizacji inwestycji. Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C będzie spełniać restrykcyjne standardy emisji Unii Europejskiej.

Zarząd spółki celowej Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. – po uzyskaniu niezbędnych do podjęcia decyzji zgód korporacyjnych - wydał w dniu 28 grudnia 2018 roku NTP (Notice to Proceed). Zgodnie z kontraktem, ta decyzja oznacza pełne rozpoczęcie budowy Elektrowni Ostrołęka C przez Wykonawcę.

Wspólne przedsięwzięcie Energi i Enei realizowane jest przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. Generalnym Wykonawcą inwestycji, w trybie „pod klucz”, jest konsorcjum spółek GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems S.A.S. Wartość kontraktu wynosi 6,023 mld zł brutto. Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 roku.

Nową elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy bloku, w tym krótkiego czasu uruchamiania i dynamicznej zmiany obciążenia, co umożliwi współpracę z odnawialnymi źródłami energii. Nowoczesna, stabilna i wysokosprawna jednostka o mocy 1000 MW wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii i umożliwi dalszą transformację sektora w kierunku zrównoważonego rozwoju źródeł odnawialnych (OZE), których udział w miksie energetycznym będzie wzrastać. Elektrownia będzie bardzo ważna dla przyszłej współpracy synchronicznej państw bałtyckich z Europą kontynentalną.

- Nowy blok energetyczny - Ostrołęka C będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem wytwórczym energii elektrycznej. To ważny dla bezpieczeństwa energetycznego projekt dla Polski – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii. - To kluczowa inwestycja, która ma istotne znaczenie w sytuacji szybkiego wzrostu zużycia prądu przez Polaków i przemysł - szczególnie dla części północno - wschodniej naszego kraju. Do 2030 roku w Polsce potrzebnych jest jeszcze 7-8 takiej wielkości bloków energetycznych. Ta inwestycja jest pierwszym, ważnym krokiem na tej trudnej drodze.

- Realizacja projektu budowy nowej elektrowni w Ostrołęce wchodzi w kolejny etap. Prace przygotowawcze przebiegały zgodnie z założeniami. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię wzmocnienia pozycji na rynku wytwórców energii elektrycznej – mówi Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energa SA. – Dziękuję naszym partnerom za podjęcie przedsięwzięcia i działania, które mają doprowadzić do pomyślnego sfinalizowania projektu. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji i – jak wynika z zapewnień naszych partnerów - w zakładanym terminie powinien być gotowy do eksploatacji nowoczesny, niskoemisyjny, wysokosprawny blok energetyczny o mocy 1 000 MW. Elektrownia Ostrołęka C, jako jeden z istotnych elementów stabilności systemu energetycznego, będzie miała pozytywny wpływ na możliwość bilansowania zapotrzebowania na energię. Inwestycja ta jest ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego odbiorcom w północno-wschodniej Polsce.

- Elektrownia Ostrołęka C to strategiczną inwestycją dla polskiego sektora wytwarzania energii. Jej głównym zadaniem jest stabilizacja systemu i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Docelowo zabezpieczy dostępną moc dla rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego szybkim rozwojem gospodarczym Polski  – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Zarządu Enei SA. – Budowa nowoczesnej i wysokosprawnej jednostki to niezwykle złożony proces, wymagający od zaangażowanych podmiotów ścisłej współpracy podczas każdego etapu prac. W tym procesie będziemy wykorzystywać doświadczenie zdobyte przy budowie bloku B11 w Kozienicach – dodał prezes Enei.

Elektrownia: nowoczesna, wysokosprawna, wspierająca rozwój OZE

Blok energetyczny zostanie wykonany w technologii ultra nadkrytycznej. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązań, obiekt w Ostrołęce osiągnie sprawność na poziomie 46%, czyli jedną z najwyższych wśród elektrowni parowych w Polsce, a także znacznie wyższą od średniej światowej, która wynosi 33%. Tak wysoka sprawność pozwoli na redukcję emisji CO2 o 26%, a zwiększenie jej o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji CO2 o ponad dwa punkty procentowe.

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oznacza zwiększoną potrzebę inwestycji w elastyczne źródła konwencjonalnej mocy, działające w podstawie, które są w stanie szybko reagować, kiedy odnawialne źródła energii nie są dostępne. Nowy blok 1 000 MW będzie przygotowany na wsparcie rozwoju OZE. Elektrownię zaprojektowano pod kątem maksymalnej elastyczności pracy, krótkiego czasu uruchamiania, szybkości zwiększania i zmniejszania obciążenia, a także osiągania minimalnego obciążenia. Dla efektywnej współpracy z systemem elektroenergetycznym, w którym wzrastać będzie udział OZE, nowy blok ma osiągać pełne obciążenie w mniej niż 30 minut, a także zmieniać obciążenie od 35% do 100%.

- Cieszę się, że rozpoczynamy kolejny etap realizacji strategicznego projektu dla naszych właścicieli i dla polskiej energetyki - mówi Edward Siurnicki, prezes Zarządu Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. - Generalny Wykonawca inwestycji - GE ma bardzo duże doświadczenie w budowie bloków energetycznych opartych na najlepszych, najbardziej nowoczesnych technologiach na całym świecie. Dotychczasowa współpraca przebiega zgodnie z założeniami harmonogramu. Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych potwierdzenie zawarcia umowy mocowej na okres 01.01.2023 – 31.12.2037 na moc w wysokości 852,603 MW. Mamy solidnych partnerów, kompetentny, z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, zespół ludzi. Jestem przekonany, że ambitny projekt zostanie zrealizowany w zakładanym czasie i w 2023 roku będziemy gotowi do wypełniania obowiązków wynikających z zawartej umowy.

Zaawansowane technologie, wykorzystane przy budowie Elektrowni w Ostrołęce pozwolą efektywniej wykorzystać paliwo krajowe, zminimalizować wpływ na środowisko naturalne, a jednocześnie umożliwią mieszkańcom Ostrołęki i regionu pracę w bardzo nowoczesnym zakładzie pracy.

Elektrownia Ostrołęka C będzie wyposażona w zaawansowane systemy ochrony środowiska, które dostarczy GE Power. Dzięki nowoczesnym elektrofiltrom oraz systemom odsiarczania i odazotowania spalin elektrownia będzie spełniać wszystkie wymagane normy emisji w odniesieniu do dużych instalacji spalania (LCP), a także restrykcyjne normy emisyjne zawarte w najnowszych dyrektywach Unii Europejskiej, które nakładają wymogi stosowania najlepszych dostępnych technik (tzw. BAT) w zakresie ochrony środowiska.

GE Power: zbudujemy w terminie nowoczesną elektrownię

- Jesteśmy przekonani, że ściśle współpracując z Klientem, dzięki posiadanemu doświadczeniu zdobytemu w realizacji poprzednich projektów, zbudujemy i oddamy do eksploatacji Elektrownię Ostrołęka C w zakładanym terminie - mówi Sławomir Żygowski, prezes Zarządu GE Power. - GE może poszczycić się szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonawstwa inwestycji „pod klucz”, na które składa się ponad 200 projektów energetycznych o łącznej mocy 100 000 MW. Projekty GE Power zostały dwukrotnie wyróżnione tytułem "Elektrownia Roku" oraz "Wykonawca roku obiektów pod klucz" za realizację dwóch elektrowni w Malezji. Posiadana wiedza i doświadczenie pozwoliły GE na wcześniejszą o 8 miesięcy - w stosunku do zakładanego terminu - synchronizację Bloku nr 2 Elektrowni Medupi w Afryce Południowej.

Przy realizacji projektu, GE Power skorzysta ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5 tys. polskich dostawców. Wpłynie to pozytywnie na polską gospodarkę. Ponadto GE wyprodukuje kluczowe komponenty technologiczne elektrowni w swoich fabrykach w Elblągu i Wrocławiu.

Inwestycja ważna dla regionu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Ostrołęka. Nie bez znaczenia pozostaje skala inwestycji w kontekście rozwoju regionu ostrołęckiego. Spodziewany poziom liczby zatrudnionych pracowników w szczytowym momencie budowy przekroczy ponad 3 000 osób. Jako największa w północno-wschodniej Polsce inwestycja stanowi ogromną szansę, gwarantuje stabilną sytuację na rynku pracy oraz dobrą przyszłość finansową, m.in. z tytułu wpływów podatkowych.

Istotne, że ta nowoczesna elektrownia węglowa w Polsce, spełniająca najostrzejsze normy ekologiczne, będzie przyjazna i pod wieloma względami korzystna dla mieszkańców. 27 grudnia 2018 r. Rada Miasta Ostrołęki podjęła uchwałę (bez głosów „przeciw”) w sprawie wsparcia działań Ministra Energii oraz Energi i Enei mających na celu budowę nowej Elektrowni C w Ostrołęce.

 

PARAMETRY TECHNICZNE ELEKTROWNI OSTROŁĘKA C:

  • Moc elektryczna - 1 000 MW brutto
  • Wysoka elastyczność – zmienność obciążenia 35 - 100%
  • Wysoka sprawność netto - przekraczająca 46%
  • Wysoka dyspozycyjność - 92,5%
  • Krótki czas uruchamiania
  • Szybkość zwiększania i zmniejszania obciążenia
  • Pełne obciążenie w mniej niż 30 minut

GE Power Elektrownia Ostrołęka C.png

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln Klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Grupa Enea to wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządza pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiada za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Do spółki Enea Operator należy sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). Grupa zatrudnia w całej Polsce ponad 16 tys. Pracowników, którzy tworzą innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do Grupy należą dwie ważne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Połaniec. W ramach Grupy Enea działa również Lubelski Węgiel Bogdanka – kopalnia jest głównym dostawcą surowca do należących do Grupy elektrowni. Działalność Grupy obejmuje również energetykę cieplną w zakładach w Białymstoku, Obornikach i Pile.

Elektrownia Ostrołęka Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrołęce została zawiązana w celu realizacji projektu, pn. „Budowa Elektrowni Ostrołęka C”. Udziałowcami Spółki są: Energa SA i Enea SA, ich udział w strukturze kapitału zakładowego wynosi po 50%.

GE Power to światowy lider w zakresie energetyki. Dostarcza technologię, rozwiązania oraz usługi serwisowe na każdym etapie łańcucha dostaw branży energetycznej - od wytwarzania energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Zmienia oblicze przemysłu energetycznego poprzez wykorzystanie wszystkich zasobów i oddziaływanie skali pierwszej globalnej firmy Ery Przemysłu Cyfrowego. Wspólnie z naszymi klientami w ponad 150 krajach, dostarczamy energię dla ponad jednej trzeciej części świata – oświetlając miasta, rozwijając gospodarkę i łącząc ludzi na całym świecie. GE weszło na rynek polski jako inwestor w 1992 roku. Firma zatrudnia ponad 5 500 osób Inwestycje GE w Polsce od początku działalności wyniosły 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój to ok. 100 mln USD. 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

 

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem