Dobry pierwszy kwartał Grupy Energa: EBITDA wyższa niż rok wcześniej

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Grupa Energa w I kwartale 2018 r. wypracowała lepsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. EBITDA Grupy wzrosła o 4 proc. do 626 mln zł. Na dobrym poziomie utrzymała się EBITDA kluczowej Linii Biznesowej Dystrybucja, wyższą EBITDA zanotowano w Linii Biznesowej Sprzedaż, natomiast Linia Biznesowa Wytwarzanie powtórzyła wynik ubiegłego roku. Grupa odnotowała wzrost wolumenu produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w ujęciu rok do roku.

W I kwartale szczególnie wysoki wzrost EBITDA - o 63 mln zł do poziomu 53 mln zł - zanotowała Linia Biznesowa Sprzedaż. Rok temu jej wartość była ujemna (-10 mln zł). Tak dobry wynik to przede wszystkim efekt ograniczenia dodatkowych obciążeń prawno-umownych, w związku z podjętą we wrześniu 2017 roku decyzją o uznaniu za nieważne długoterminowych umów na zakup zielonych certyfikatów, oraz znacznie niższych obciążeń wynikających z pełnienia funkcji Sprzedawcy Zobowiązanego. Wynik Linii Biznesowej Dystrybucja nieznacznie się obniżył w efekcie niższych przychodów z przyłączy oraz marży na usłudze dystrybucyjnej (brak korzystnego zdarzenia jednorazowego, które poprawiło wyniki roku 2017). Wynik Linii Biznesowej Wytwarzanie pozostał na stabilnym, dobrym poziomie w stosunku do ubiegłego roku, m.in. dzięki zwiększonej produkcji.


Jacek Kościelniak o wynikach Grupy (wideo)

Zysk netto Grupy Energa za okres od stycznia do marca 2018 wyniósł 277 milionów złotych, a zysk z działalności operacyjnej 388 mln zł, tj. o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego były skonsolidowane przychody, które wyniosły 2,64 mld zł.

Zysk z dzialalności operacyjnej I kw. 2018.jpg

Kontynuowane były inwestycje Grupy Energa, przede wszystkim w dalszą poprawę jakości sieci dystrybucyjnej. W I kw. 2018 r. wydatki inwestycyjne wyniosły ponad ćwierć miliarda złotych. Wskaźnik dług netto do EBITDA na koniec pierwszego kwartału został utrzymany na bezpiecznym poziomie 1,9 w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

Przychody I kw. 2018.jpg

- Satysfakcjonujące wyniki pierwszego kwartału pokazują, że skutecznie wdrażamy naszą strategię rozwoju. Wzrost EBITDA Grupy w warunkach silnej konkurencji rynkowej, a zwłaszcza wysoki wzrost w Linii Sprzedaż, to dobre wskazania na dalszą część roku. Osiągnięte rezultaty budują dobrą pozycję do realizacji zaplanowanych na ten rok projektów. W dystrybucji realizujemy zakrojony na szeroką skalę program inwestycyjny, który zapewni nam mocne podstawy wzrostu EBITDA na kolejne lata. Skutecznie wykorzystujemy warunki zewnętrzne, aby osiągnąć dobre wyniki w Liniach Biznesowych Wytwarzanie i Sprzedaż. Mając dodatkowo bardzo dobre zabezpieczenie finansowe pozyskane na dogodnych warunkach możemy bez obaw planować niezbędne inwestycje związane z rozwojem technologicznym naszej oferty i konieczną modernizacją sieci – podkreśla Alicja Barbara Klimiuk, p.o. prezesa Zarządu Energa SA.

EBITDA I kw. 2018.jpg

Wyniki w poszczególnych liniach biznesowych

Linia Biznesowa Dystrybucja - tradycyjny motor rozwoju Energi - wypracowała w I kwartale 2017 roku 81 proc. EBITDA Grupy, tj. 509 mln zł. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2017 roku udział Dystrybucji wyniósł 88 proc. EBITDA spadła o 22 mln zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 roku, co jest efektem m. in. niższej marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) spowodowanej przede wszystkim  brakiem korzystnego zdarzenia, jakie miało miejsce w I kwartale 2017 tj. korekty opłaty przejściowej PSE. Dodatkowo na wynik wpłynął spadek przychodów z przyłączy oraz wzrost kosztów podatku od nieruchomości, a także wyższy niż w roku poprzednim poziom kosztów OPEX.

Dystrybucja ee. I kw 2018.jpg

Linia Biznesowa Wytwarzanie miała w I kwartale tego roku 16-proc. udział w EBITDA Grupy (rok wcześniej było to 17 proc.). EBITDA Linii wyniosła 103 mln zł (w I kwartale 2017 roku to 104 mln zł). Wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych został pomniejszony czynnikami niezależnymi od Spółki, jak wyższy koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji energii.

Produkcja OZE I kw. 2018.jpg

Linia Biznesowa Sprzedaży wypracowała w I kwartale 53 mln zł, czyli 8 proc. EBITDA Grupy. Jest to, aż o 63 mln zł więcej w porównaniu z ujemnym wynikiem (-10 mln zł) w I kwartale 2017 roku. Przychody Linii w I kwartale 2018 roku wyniosły 1 423 mln zł, co oznacza, że ich poziom uległ zwiększeniu o 73 mln zł (o 5 proc.) w porównaniu z I kwartałem 2017 roku. Największy udział w przychodach ma sprzedaż energii elektrycznej, a ich poziom w I kwartale 2018 roku był wyższy o 7 proc. w ujęciu r/r (tj. o 90 mln zł). Wzrosły one zarówno na rynku hurtowym, jak i detalicznym.

EBITDA Sprzedaż I kw. 2018.jpg

– Rezultaty poszczególnych linii biznesowych i ciągły monitoring realizowanych w tych liniach zadań, dają nam wskazówki do podejmowania ewentualnych korekt w celu lepszego wykorzystania zarządzanych aktywów. Stosunkowo stabilne notowania spółki na giełdzie na tle sektora są potwierdzeniem dobrej oceny decyzji Zarządu przez inwestorów. Spółka prowadzi transparentną komunikację, aby rynek mógł zrozumieć cel konkretnych działań. Teraz koncentrujemy się na zwiększeniu efektywności inwestowanych środków szczególnie w Linię Biznesową Dystrybucja, bo to gwarantować nam będzie w długim terminie odpowiedni strumień przychodów, niezbędnych dla realizacji zaplanowanych w strategii zadań. Planowo postępują działania związane z przygotowaniem do rozpoczęcia kolejnego etapu realizacji projektu Ostrołęka C. Wykorzystując współpracę ze środowiskiem naukowym intensyfikujemy działania dotyczące wprowadzania nowych innowacyjnych rozwiązań, wzbogacających ofertę dla ponad 3 mln naszych klientów – ocenia Jacek Kościelniak, wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Produkcja, sprzedaż i dystrybucja energii

Aktywa wytwórcze w Grupie Energa w I kwartale 2018 roku wyprodukowały 1 039 GWh energii elektrycznej, o 2 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost produkcji dotyczył głównie elektrowni wodnych. Nieco słabsza była produkcja energii w pozostałych źródłach, m.in. elektrowni w Ostrołęce, elektrociepłowniach oraz źródłach wiatrowych.

Sprzedaż detaliczna I kw. 2018.jpg

W pierwszych trzech miesiącach tego roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej przez Linię Biznesową Sprzedaż uległ zwiększeniu o 5 proc. (tj. o 0,3 TWh) w porównaniu do I kwartału 2017 roku. Jest to efektem wzrostu wolumenu sprzedaży zarówno na rynku detalicznym o 3 proc. (tj. o 0,15 TWh), jak i na rynku hurtowym o 15  proc. (tj. o 0,1 TWh).

W I kwartale 2018 roku wolumen dystrybuowanej energii wzrósł o 233 GWh, czyli o 4 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku, przy średniej stawce sprzedaży usług dystrybucyjnych niższej o 1 proc. r/r.

Inwestycje

W I kwartale 2018 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 256 mln zł, z czego prawie 222 mln zł w Linii Biznesowej Dystrybucja. Obejmowały one rozbudowę sieci w celu przyłączania nowych odbiorców i wytwórców, a także modernizacje, których zadaniem jest poprawa niezawodności dostaw energii elektrycznej. Poniesione także zostały nakłady na innowacyjne technologie i rozwiązania sieciowe. W wyniku przeprowadzonych inwestycji, w I kwartale br. przyłączono blisko 12 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 931 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączono do sieci 9 MW nowych źródeł OZE.

Inwestycje I kw. 2018.jpg

Spółka Energa Operator w I kwartale 2018 roku poprawiła wskaźniki SAIDI i SAIFI. Wyniosły one odpowiednio 33,2 min./odb. i 0,4 przerwy/odb. Poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wynika z wystąpienia w I kwartale 2017 roku zwiększonej liczby awarii w sieci elektroenergetycznej spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (śnieżyca, szadź i oblodzenie oraz wiatr huraganowy i spadające w wyniku jego działania drzewa i gałęzie).

 

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

 

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem