Grupa Energa publikuje wyniki: większe przychody i umocnienie w dystrybucji

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

W I półroczu przychody ze sprzedaży wyniosły 5,4 mld zł, a EBITDA przekroczyła 1,2 mld zł. Grupa Energa skupia się na stałej poprawie jakości biznesu oraz dalszej optymalizacji działania. Efekty widoczne są w kluczowym dla Grupy Segmencie Dystrybucji, który kolejny raz zanotował stabilne wzrosty. Spółka zapowiada utrzymanie strategicznych kierunków rozwoju.

Grupa Energa w I półroczu 2015 roku wypracowała 5,4 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu do roku ubieglego. EBITDA wyniosła 1 216 mln zł wobec 1 281 zł w I półroczu 2014 roku, zysk netto w pierwszych 6 miesiącach 2015 roku wyniósł 535 mln zł i był o 12 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku 2014.

- Biorąc pod uwagę, iż czynniki rynkowe są mniej sprzyjające niż w ubiegłym roku, kiedy rezultaty wspierane były m.in. przez większy zakres usług Elektrowni Ostrołęka na rzecz PSE, a także przez wyższe ceny zielonych certyfikatów, wyniki za I półrocze tego roku można ocenić pozytywnie. Cieszy nas umocnienie w Segmencie Dystrybucji, a także kolejna poprawa wskaźników rentowności aktywów i kapitału własnego. W ramach Grupy Energa bardziej skupimy się na jakości biznesu i korzyściach, jakie możemy osiągnąć nie tylko dzięki optymalizacji organizacyjnej i kosztowej, ale także synergii pomiędzy segmentami - mówi Andrzej Tersa, Prezes Zarządu Energa SA.

Zarząd zapowiada, że strategiczne kierunki rozwoju Grupy zostaną utrzymane. Spółka będzie koncentrować się na stabilnym, regulowanym biznesie w Segmencie Dystrybucji i wykorzystaniu szans w obszarze energii odnawialnej.

Energa zamierza doskonalić model biznesowy, który ma być bardziej zorientowany na klientów i nowoczesnej infrastrukturze, odpowiadającej przyszłym wymaganiom systemu elektroenergetycznego, rynku oraz środowiska. W tym celu realizowane są projekty związane z poprawą efektywności operacyjnej, w szczególności związane z:

  • zarządzaniem pozycją handlową wytwarzanej energii (Operator Wytwórców),
  • optymalizacją procesów zakupowych w Grupie,
  • poprawą jakości obsługi klientów,
  • wdrażaniem systemów IT wspomagających obsługę sprzedaży,
  • rozwojem projektu inteligentnego opomiarowania zużycia energii elektrycznej.

- W naszej ocenie portfel aktywów Grupy Energa jest dobrze dostosowany do zmian zachodzących w otoczeniu, dostrzegamy jednak pewne bariery dla dalszego rozwoju i generowania większych zysków. Dlatego, aby skutecznie odpowiadać na pojawiające się wyzwania widzimy potrzebę aktualizacji strategii Grupy Energa. Chociaż prace nad szczegółowymi założeniami nadal trwają, to po raz kolejny pragnę podkreślić, że rewolucyjnych zmian nie będzie: zostaną utrzymane strategiczne kierunki rozwoju, w tym program inwestycyjny, który koncentruje się na dystrybucji energii elektrycznej i źródłach odnawialnych. - podkreśla prezes Tersa.

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego o wartości łącznej ponad 18 mld zł, realizowane są zadania redukcji emisji NOx w kotłach oraz modernizacji elektrofiltrów związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych Elektrowni B w Ostrołęce. Prowadzone są projekty rozwoju mocy wytwórczych w OZE: budowa farmy wiatrowej Parsówek (26 MW) oraz elektrowni fotowoltaicznej Czernikowo (4 MW). Trwają też przygotowania do kolejnych inwestycji: farm wiatrowych Przykona i Manowo-Bonin oraz bloku biomasowego w Kaliszu. Te instalacje korzystać będą ze wsparcia w ramach systemu aukcyjnego. 

Wyniki I półrocza w poszczególnych segmentach

Na wyniki Grupy w I półroczu pozytywny wpływ miał kluczowy dla Grupy Segment Dystrybucji - wzrost EBITDA o 18 proc. przyniósł 934 mln zł, a zysk netto 408 mln zł - to jest wzrost o 31 proc. Był to efekt wyższego wolumenu sprzedanej energii, jak również wyższej średniej stawki sprzedaży usług dystrybucyjnych. Wzrost zysku nastąpił także dzięki ograniczeniu strat sieciowych. Korzystnie na kształtowanie zysku działa nadal efekt przejścia z sześciomiesięcznych odczytów na dwumiesięczne. Istotnie wyższe były również przychody z tytułu opłat przyłączeniowych, co wynika głównie ze wzrostu liczby przyłączanych farm wiatrowych.

Pogorszenie wyników zanotował Segment Wytwarzanie. To w szczególności wynik działania rynku, a mianowicie istotny spadek cen zielonych certyfikatów. W efekcie na koniec I półrocza 2015 roku musiała nastąpić przecena wartości ich zapasu do ceny rynkowej z dnia bilansowego. Dodatkowo zanotowano niższy wolumen produkcji w elektrowni w Ostrołęce i elektrowniach wodnych przy jednoczesnej obniżce ceny Prezesa URE dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ubiegłoroczne wyniki Segmentu Wytwarzanie były wyższe z uwagi na sprzedaż zapasu praw majątkowych z 2013 roku po cenach wyższych od cen z dnia wytworzenia oraz rozwiązanie rezerw na otrzymane z opóźnieniem nieodpłatne uprawnienia do emisji CO2.

Stabilne przychody wypracował Segment Sprzedaży, choć zmniejszeniu uległa marża. Wpływ na rentowność miał przede wszystkim wzrost kosztów związanych z pełnieniem funkcji „Sprzedawcy z Urzędu”. Jednocześnie wzrosły koszty umorzenia praw majątkowych w związku z wprowadzonym w II kwartale 2014 roku obowiązkiem umarzania żółtych oraz czerwonych certyfikatów, co zostało skompensowane częściowo spadkiem rynkowych cen zielonych certyfikatów.

Wyniki Grupy Energa 2 kw.2015

Więcej energii z odnawialnych źródeł

Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w Grupie Energa na koniec I półrocza 2015 roku wyniosła 1,4 GWe, w tym OZE to 0,56 GWe. Grupa wytworzyła 2,3 TWh energii elektrycznej brutto, wobec 2,5 TWh energii wygenerowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek wynika głównie z mniejszej produkcji opartej na współspalaniu w Elektrowni w Ostrołęce, w związku z niższym zapotrzebowaniem na pracę tej elektrowni na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej oraz niższej produkcji w przepływowych elektrowniach wodnych, co spowodowane było warunkami hydrologicznymi.

Dzięki większej wietrzności oraz dodatkowej produkcji z nowej farmy wiatrowej Myślino o 23 proc. wzrosła produkcja energii w elektrowniach wiatrowych, a energia wygenerowana ze źródeł odnawialnych była o 2 proc. wyższa niż w I półroczu zeszłego roku. Do produkcji 2015 roku zaliczono energię wygenerowaną w farmie fotowoltaicznej wybudowanej w zeszłym roku.

Wolumen energii elektrycznej przesyłanej przez Energa-Operator był o 3 proc. wyższy niż w ubiegłym roku i wyniósł blisko 11 TWh.

Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wzrosła o 2 proc. do 8,3 TWh, natomiast ilość energii sprzedanej na rynku hurtowym wyniosła 4,7 TWh i była o 4 proc. niższa.

Inwestycje w przyłączenia i dostosowanie do wymogów środowiskowych

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2015 roku wyniosły 619 mln zł, z czego 449 mln zł w Segmencie Dystrybucji. To o 41 proc. więcej niż w tym samym okresie 2014 roku.

A w szczególności:

  • przyłączono 12,8 tys. nowych klientów,
  • wybudowano i zmodernizowano 1 230 km linii średniego oraz niskiego napięcia,
  • przyłączono do sieci 304 MW nowych źródeł.

W Segmencie Wytwarzanie nakłady inwestycyjne wyniosły 158 mln zł i dotyczyły głównie zadań związanych z dostosowaniem urządzeń Elektrowni B w Ostrołęce do wymogów środowiskowych. Ponoszono także nakłady na projekty rozwoju mocy wytwórczych w OZE, głównie na budowę elektrowni fotowoltaicznej Czernikowo o mocy blisko 4 MW – projekt jest w końcowej fazie realizacji i oczekuje na pozwolenie na użytkowanie.

Inteligentne sieci skrócą czas i liczbę awarii

W wydanym ostatnio raporcie Podsumowanie prac nad mapą drogową wdrożenia inteligentnej sieci do 2020 roku”, Energa Operator określiła priorytety inwestycyjne w tym obszarze na najbliższe lata. Spółka podjęła decyzję, że spośród szerokiego katalogu rozwiązań inteligentnych sieci, na obecnym etapie rozwoju polskiego rynku, najważniejsze dla spółki są te technologie, które najbardziej przyczyniają się do poprawy niezawodności dostaw energii. Operator szacuje, że wdrożenie wybranych rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci pozwoli na obniżenie wskaźnika czasu trwania przerwy w dostawach energii o około 80 minut. Oznacza to obniżenie wskaźnika SAIDI do poniżej 3 godzin na odbiorcę (w 2014 były to 4 godziny i 22 minuty). Spółka zamierza wdrożyć wybrane rozwiązania inteligentnych sieci na całym obszarze swojej działalności, a poprawa wskaźników niezawodności poprzez rozwój inteligentnych rozwiązań będzie najbardziej widoczna dzięki dodaniu ich do tradycyjnych inwestycji modernizujących sieci.

Inteligentne systemy nie tylko w przesyle prądu

W I półroczu 2015 r. Energa kończyła w Kaliszu oraz Ostrołęce, największe w historii tych miast oraz rekordowe pod względem nakładów, modernizacje sieci ciepłowniczych. Wdrażany jest inteligentny system zarządzania, który w jednym miejscu gromadzi i analizuje wszystkie dane dotyczące sieci, co pozwoli m.in. szybciej usunąć awarie, zwiększyć niezawodność dostaw ciepła i ograniczyć straty przesyłu. Łączny koszt rozpoczętych kilka lat temu projektów to ponad 58 mln zł, z czego 35 mln zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.

Poza dystrybucją ciepła, Grupa Energa inwestuje w jego nowoczesną produkcję. W zeszłym roku w Ostrołęce wiekowa elektrociepłownia zastąpiona została nowym, wyposażonym w akumulator, źródłem ciepła. Dzięki temu Ostrołęka posiada nie tylko nową sieć ciepłowniczą, ale również jedno z najnowocześniejszych źródeł ciepła, co przekłada się na bezpieczeństwo energetyczne i cieplne miasta, komfort mieszkańców oraz bardziej skuteczną ochronę środowiska.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem