Komunikat prasowywersja do druku

Ogłaszamy autorów najlepszych prac doktorskich w konkursie Energa

03.02.2015|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Znamy już laureatów konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu Energa SA. Po długich i emocjonujących dyskusjach za najlepszą pracę doktorską poświęconą technicznym i ekonomicznym problemom przetwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną jury uznało rozprawę dr. Łukasza Rosłańca. Przyznano również ex aequo nagrodę za miejsce trzecie.

Oceniona jako najlepsza praca została opracowana w języku angielskim pod tytułem „Grid-tie inverter cooperating with renewable energy sources used for voltage quality improvment” („Falownik sprzęgający odnawialne źródło energii z systemem elektroenergetycznym, umożliwiającym poprawę jakości napięcia”) i obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jej autor – za zdobycie pierwszego miejsca  – otrzyma nagrodę w wysokości 15 tys. zł. Jury konkursu podkreślało, że praca dr. Łukasza Rosłańca doskonale wpisuje się we współczesne badania prowadzone w energetyce i elektroenergetyce. Oprócz kompleksowych badań teoretycznych i laboratoryjnych, autor dodatkowo wykonał prototyp urządzenia i przeprowadził badania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uzyskane przez dr. Rosłańca wyniki mają, zdaniem członków jury, istotne znaczenie poznawcze i aplikacyjne.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. zł jury przyznało dr. Krzysztofowi Dobrzyńskiemu za pracę pt. „Metodyka szacowania maksymalnej generacji rozproszonej ulokowanej w elektrowniach wiatrowych”, wykonaną i obronioną na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Oceniający podkreślili, że jest to pierwsza w kraju tak obszerna analiza wpływu źródeł rozproszonych na system elektroenergetyczny. Może być pomocna operatorom sieci w określaniu zdolności przyłączeniowych systemu.

Najdłuższa i najgorętsza dyskusja, spowodowana wyrównanym, wysokim poziomem prac, towarzyszyła wyłonieniu laureatów miejsca trzeciego. Ostatecznie jury zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród w wysokości 5 tys. zł każda. Otrzymają je: dr Beata Bochentyn za pracę pt. „Właściwości strukturalne i transportowe kompozytorów tytanianu strontu z tlenkami przewodzącymi jonowo”, obronioną na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz dr Wojciech Adamczyk za pracę pt. „Modeling of tech oxy-fuel combustion process within the circulating fluidized bed” („Modelowanie procesu spalania tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”), obronioną na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

– Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki. Większość z nich wyróżniono już nagrodami na uczelniach, na których zostały opracowane i obronione. Jury stanęło więc przed trudnym wyborem. Jednym z ważniejszych kryteriów, które wpłynęło na ostateczny werdykt, była możliwość wykorzystania wyników prac w rzeczywistości biznesowej, w możliwej do określenia przyszłości. To aspekt szczególnie ważny dla nas, jako organizatorów konkursu – mówi Rafał Hyrzyński, dyrektor Departamentu Rozwoju i Regulacji Energa SA.

W organizowanym przez Grupę Energa konkursie uczestniczyli doktoranci polskich uczelni wyższych, którzy obronili prace w latach akademickich 2012/2013 oraz 2013/2014. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym doktoranci nadsyłali w formie papierowej i elektronicznej swoje prace, wraz z oświadczeniami promotora, dziekana wydziału oraz opinią recenzentów i wyciągiem z obrony. W drugim etapie jury, pod przewodnictwem prof. Jana Majewskiego oraz członków:  prof. Kazimierza Jakubiuka, prof. Tomasza Tarasiuka a także, gościa specjalnego prof. Stanisława Witczaka, zdecydowało o kolejności nagrodzonych rozpraw.

Wyniki najciekawszych rozpraw, zostaną zaprezentowane w postaci artykułów i opublikowane na łamach kwartalnika naukowego „Acta Energetica”.

Grupa Energa jest częścią otoczenia, w któym funkcjonuje i od lat wspiera inicjatywy ważne dla lokalnych społeczności. Jednym z priotytetów tych działań jest popularyzacja wiedzy związanej z energią elektryczną na wszystkich szczeblach edukacji. Pod wspólnym hasłem Energa Edukacja prowadzi m.in. program dla najmłodszych "Planeta Energii" w ramach którego uczy jak bezpiecznie i racjonalnie korzystać z energii elektrycznej, skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych konkurs „Energia Przyszłości” oraz adresowany do studentów i absolwentów szkół wyższych projekt „Energia do nauki". 

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna Grupy Energa obejmuje swoim zasięgiem obszar ok. 25 proc. powierzchni kraju. Energa dostarcza i sprzedaje prąd 2,9 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

 

Popularne tagi