ENERGA S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych ENERGA S.A. („Spółka”).

Prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.grupa.energa.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Lista Punktów Obsługi Klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy na akcje Spółki jest dostępna na stronach internetowych Spółki (www.grupa.energa.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

 

Gdańsk, 18 listopada 2013 r.

ENERGA S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

ENERGA S.A., trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych, opublikowała dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą ofertą publiczną akcji. Od jutra Inwestorzy Indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje Spółki. W ramach oferty wprowadzono też specjalną kategorię Dużych Inwestorów Indywidualnych. Cena maksymalna dla Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych, po której będą dokonywane zapisy, została ustalona na poziomie 20 zł za akcję.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany przez Spółkę w związku z ofertą publiczną do 141.522.067 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda („Akcje Oferowane”)(„Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 listopada 2013 roku. Akcje w Ofercie są oferowane wyłącznie przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest, aby ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących nie przekroczyła 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki.

Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 19 listopada – 2 grudnia 2013 roku (do godziny 23:59). W kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapisy będą trwały w dniach 19 listopada – 2 grudnia 2013 roku (do godziny 17:00) (o ile nie zakończą się wcześniej na zasadach określonych w Prospekcie). W przypadku obu kategorii zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 20 zł za akcję. Budowa księgi popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie prowadzona w dniach 18 listopada – 3 grudnia 2013 roku. Po jej zakończeniu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy na Akcje Oferowane w dniach 4-6 grudnia 2013 roku.

Publikacja prospektu Energa SA - konferencja Warszawa 18.11.2013

- Energa poprawia wyniki finansowe. Ma 2,9 miliona klientów i mocną pozycję rynkową. Działa według międzynarodowych standardów i jest gotowa do upublicznienia. Prywatyzacja przez giełdę oznacza dla Energi nowe, większe możliwości, prestiż i wiarygodność. W ramach Akcjonariatu Obywatelskiego nasi obywatele, inwestorzy indywidualni będą mogli kupić nawet do 25 procent oferowanych akcji. W tym część na nowych zasadach – powiedział Paweł Tamborski, Wiceminister Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

- Planowany debiut naszej spółki będzie zwieńczeniem drogi, jaką ENERGA szła już od pewnego czasu. Standardy obowiązujące w spółkach giełdowych stosujemy od momentu emisji naszych obligacji i euroobligacji oraz zawarcia umów z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju czy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. W ciągu ostatnich kilku lat nasz zespół wykonał bardzo dużą pracę, którą widać między innymi w rosnących wynikach finansowych. Ta praca zresztą trwa, gdyż nadal widzimy możliwości dalszego podnoszenia efektywności, mimo że w niektórych obszarach, np. w dystrybucji energii, jesteśmy spółką działającą w oparciu o europejskie standardy. Bardzo rygorystycznie stosujemy kryteria oceny projektów inwestycyjnych. Istotną wartością jest dla nas zdolność do wypłacania akcjonariuszom wysokich dywidend – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA S.A.

Publikacja prospektu Energa SA - konferencja Warszawa 18.11.2013

W okresie poprzedzającym osiągnięcie przez kapitał zapasowy Spółki wielkości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku netto pozwalającego na dokonanie wypłaty dywidendy, Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 92% zysku netto wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. Na warunkach określonych w Prospekcie, maksymalna kwota dywidendy, jaką zamierza rekomendować Zarząd nie przekroczy kwoty 400 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2013 oraz 500 mln zł za rok zakończony 31 grudnia 2014. W kolejnych latach, o ile spełnione zostaną warunki wskazane w Prospekcie, Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w kwocie równej kwocie dywidendy wypłaconej za rok zakończony 31 grudnia 2014 zindeksowanej o poziom równy bądź wyższy od stopy inflacji w Polsce.

 

Oferta

Przedmiotem oferty jest do 141.522.067 akcji zwykłych na okaziciela serii AA Spółki o wartości nominalnej 10,92 zł każda. Sprzedającym jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Równocześnie ENERGA ubiega się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty wraz z Liczbą Akcji Stabilizujących (które nie są częścią oferty publicznej w Polsce) nie przekroczy 141.522.067 Akcji Oferowanych.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:

  • Inwestorzy Indywidualni
  • Duzi Inwestorzy Indywidualni oraz
  • Inwestorzy Instytucjonalni

Publikacja prospektu Energa SA - konferencja Warszawa 18.11.2013 

 

Zasady składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych oraz Dużych Inwestorów Indywidualnych i cena maksymalna

W przypadku Inwestorów Indywidualnych liczba akcji objętych zapisem nie może być mniejsza niż 1 ani większa niż 1.500 Akcji Oferowanych. Z kolei Duzi Inwestorzy Indywidualni mogą się zapisać na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000 Akcji Oferowanych. Zapis na akcje w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza jednocześnie złożenia zapisu w kategorii Inwestorów Indywidualnych. Podobnie zapis w kategorii Inwestorów Indywidualnych nie wyklucza złożenia zapisu w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych. Zapisy obu kategorii Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po cenie maksymalnej. Zarówno Inwestorzy Indywidualni jak i Duzi Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć tylko jeden zapis w ramach każdej z kategorii.

W kategorii Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 1.500 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 1.500 Akcji Oferowanych, natomiast w kategorii Dużych Inwestorów Indywidualnych zapis opiewający na większą liczbę niż 6.000 Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na 6.000 Akcji Oferowanych. W przypadku obu kategorii złożenie przez inwestora więcej niż jednego zapisu w tej samej kategorii inwestorów zostanie uwzględniony tylko jeden zapis – opiewający na największą liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku złożenia przez Inwestora Indywidualnego lub Dużego Inwestora Indywidualnego więcej niż jednego zapisu w tej samej kategorii inwestorów na jednakową liczbę Akcji Oferowanych zostanie uwzględniony zapis wcześniej przekazany do systemu GPW.

 

Cena sprzedaży

Cena sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych, Dużych Inwestorów Indywidualnych oraz dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona w dniu zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, czyli 3 grudnia 2013 roku.

Cena sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. Cena po jakiej akcje będą sprzedawane Inwestorom Indywidualnym i Dużym Inwestorom Indywidualnym nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni i Duzi Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Oferowane po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych.

 

Liczba akcji sprzedawanych

Ostateczna liczba sprzedawanych akcji ustalona zostanie 3 grudnia 2013 roku. Liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 15% Ostatecznej Łącznej Liczby Akcji Oferowanych i Stabilizujących (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej) albo (ii) liczby Akcji Oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy Inwestorzy Indywidualni. Liczba Akcji Oferowanych Dużym Inwestorom Indywidualnym będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 7.076.103 Akcji Oferowanych albo (ii) liczby Akcji Oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy Duzi Inwestorzy Indywidualni.

Akcjonariusz Sprzedający zastrzega sobie dyskrecjonalne prawo do zwiększenia liczb, o których mowa w punktach (i) w akapicie poprzedzającym, o nie więcej niż łącznie 7.076.103 Akcji Oferowanych w ten sposób, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Dużym Inwestorom Indywidualnym łącznie będzie wynosiła do 35.380.516 Akcji Oferowanych. Zwiększenie wspomnianej liczby może nastąpić, w stosunku do jednej kategorii inwestorów lub w stosunku do obu kategorii inwestorów, jednakże w każdym przypadku o nie więcej niż o łącznie 7.076.103 Akcji Oferowanych. Decyzje zostaną podjęte odrębnie dla każdej kategorii inwestorów. Zwiększenie liczby Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym lub Dużym Inwestorom Indywidualnym może nastąpić jedynie w przypadku złożenia odpowiednio przez Inwestorów Indywidualnych lub Dużych Inwestorów Indywidualnych ważnych zapisów na Akcje Oferowane obejmujących większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazane odpowiednio w punktach (i) w akapicie powyżej. Decyzja lub decyzje o zwiększeniu liczby Akcji Oferowanych oferowanych Dużym Inwestorom Indywidualnym mogą zostać podjęte przez Akcjonariusza Sprzedającego nie później niż przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Decyzja o zwiększeniu liczby Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym może zostać podjęta przez Akcjonariusza Sprzedającego wraz z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

 

Konsorcjum

J.P. Morgan oraz UBS Investment Bank pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest Oferującym akcje Spółki. Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, BofA Merrill Lynch, Citi, Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i UniCredit pełnią rolę Współprowadzących Księgę Popytu. Pozostałymi Menedżerami Oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., DI BRE Banku oraz IPOPEMA Securities.

 

Przewidywany harmonogram Oferty

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty. Czas podawany jest według czasu warszawskiego.

18 listopada 2013 roku

Publikacja Prospektu

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

19 listopada - 2 grudnia 2013 roku (do godziny 17:00)

okres przyjmowania zapisów Dużych Inwestorów Indywidualnych (o ile nie zakończy się wcześniej na zasadach określonych w Prospekcie)

 

19 listopada - 2 grudnia 2013 roku (do godziny 23:59)

okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych

3 grudnia 2013 roku

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych

4 – 6 grudnia 2013 roku

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

6 grudnia 2013 roku

złożenie zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oraz zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Dużych Inwestorów Indywidualnych

10 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)

11 grudnia 2013 roku lub w zbliżonym terminie

pierwszy dzień notowania Akcji serii AA na GPW

Prospekt emisyjny dostępny jest na stronach www.grupa.energa.pl oraz www.dm.pkobp.pl. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi oferty publicznej akcji ENERGA S.A. na stronie www.debiut.energa.pl

 

O Grupie ENERGA

Podstawowa działalność Grupy ENERGA obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. ENERGA jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu energii dystrybuowanej do odbiorców końcowych. Grupa prowadzi dystrybucję energii elektrycznej do ponad 2,9 miliona klientów indywidualnych i biznesowych (według stanu na dzień 30 września 2013 roku). Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 193 tysięcy kilometrów (według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku). Obejmuje ona swoim zasięgiem obszar blisko 77 tysięcy kilometrów kwadratowych, co stanowi ok. 25% powierzchni kraju (według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku). ENERGA jest jednym z największych w Polsce sprzedawców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii („OZE”). W 2012 r. łączna zainstalowana moc OZE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Spółki wyniosła 1,6 GW, co stanowiło około 36% łącznej mocy zainstalowanej w OZE w Polsce.

Publikacja prospektu Energa SA - konferencja Warszawa 18.11.2013

Grupa ENERGA jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym niemal 17%, wg stanu na koniec grudnia 2012 r.

Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc wytwórcza jest oparta na różnych źródłach energii, takich jak węgiel, woda, wiatr i biomasa. Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,3 GW. Grupa ma największy spośród kluczowych grup energetycznych działających na polskim rynku udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji. Zielona energia powstaje w 46 elektrowniach wodnych przepływowych, farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę.

W 2012 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych przez Grupę wyniosła 20,5 TWh, podczas gdy wolumen energii elektrycznej sprzedanej na rynku hurtowym wyniósł 5,4 TWh. W tym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy wyniosła 4,1 TWh brutto. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę do odbiorców końcowych wyniosła 13,6 TWh, natomiast na rynku hurtowym wyniosła 7,8 TWh, a produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,8 TWh.

W 2012 r. Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 11,2 miliarda zł, EBITDA* w wysokości 1,6 miliarda zł, oraz zysk netto w wysokości 456 milionów zł. W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 8,5 miliarda zł, podczas gdy EBITDA* wyniosła 1,5 miliarda zł a zysk netto 598 milionów zł.

* EBITDA zaprezentowana w niniejszym materiale jest definiowana i obliczana przez Spółkę jako zysk/(strata) z działalności operacyjnej (obliczony jako zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej za okres/rok obrotowy skorygowany o (i) podatek dochodowy, (ii) udział w zysku jednostki stowarzyszonej, (iii) przychody finansowe, oraz (iv) koszty finansowe) skorygowany o amortyzację (wykazaną w rachunku zysków i strat). EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją Spółka. W efekcie EBITDA przedstawiona w niniejszym komunikacie, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.

Zastrzeżenia prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestycji w papiery wartościowe spółki ENERGA S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki w Polsce i ich dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.grupaenerga.pl) oraz na stronie internetowej oferującego, Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał (ani zawarte w nim informacje) nie zawiera i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagały rejestracji.

Akcje Spółki o których mowa w niniejszym materiale nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) i nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie (A) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dla osób będących „kwalifikowanymi inwestorami” w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (tzn. Dyrektywy 2003/71/WE z późniejszymi zmianami, w tym zmieniającą ją Dyrektywą 2010/73/UE, w zakresie zaimplementowanym w danym państwie członkowskim) („Kwalifikowani Inwestorzy”), (B) na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii – (i) dla osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) i (ii) dla osób spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia, i/lub (C) dla innych osób, którym może zostać zgodnie z prawem ujawniony (osoby wskazane w pkt. (A), (B) i (C) powyżej będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”). Akcje Spółki, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia ich w inny sposób będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.

Lista Punktów Obsługi Klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy na akcje Spółki jest dostępna na stronach internetowych Spółki (www.grupa.energa.pl) oraz oferującego (www.dm.pkobp.pl).

Załączniki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem