Dobre trzy kwartały Grupy ENERGA: prawie 600 mln zł zysku, wzrost produkcji i sprzedaży energii

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Wyraźny wzrost wyników odnotowała Grupa ENERGA w ciągu zakończonych trzech kwartałów 2013 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży są wyższe o 3,6 proc. i wynoszą 8,5 mld zł. EBITDA* wynosi 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 12,7 proc., a zysk netto po wzroście o 12,7 proc. - 598 mln zł.

Przychody ze sprzedaży Grupy ENERGA po dziewięciu miesiącach 2013 roku wyniosły 8,5 mld zł i były o 296 mln zł (3,6 proc.) wyższe niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

Po trzech kwartałach Grupa ENERGA zwiększyła również wypracowaną EBITDA*, osiągając jej wartość na poziomie 1.501 mln zł (z marżą w wysokości 18 proc.). Oznacza to wzrost o 12,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei zysk netto Grupy ENERGA po dziewięciu miesiącach 2013 roku wyniósł 598 mln zł i był wyższy o 12,7 proc. od zysku netto osiągniętego w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku.

 Grupa ENERGA Q3 2013 (2).png

- Szczególnie cieszy nas fakt, że dynamika wzrostu zysków jest wyższa niż dynamika wzrostu sprzedaży, co oznacza poprawę naszej efektywności biznesowej. Po trzech kwartałach wypracowaliśmy zysk EBITDA* niemal na poziomie równym poziomowi, jaki osiągnęliśmy w całym 2012 roku. Bardzo istotny wpływ na poprawę wyników ma kluczowy dla Grupy ENERGA segment dystrybucji. Znacznie poprawiły się również wyniki finansowe w segmencie wytwarzania – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu ENERGA SA.

Grupa ENERGA odnotowała prawie 10 proc. wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej poza Grupę. Po trzech kwartałach wyniósł on 22,7 TWh. W tym czasie Grupa ENERGA dostarczyła 15,1 TWh energii elektrycznej do ponad 2,9 mln odbiorców. Ilość sprzedanej energii elektrycznej na rynku hurtowym wzrosła o 62 proc. do poziomu 9,1 TWh.

Grupa ENERGA w ciągu trzech kwartałów wytworzyła brutto 3,8 TWh energii elektrycznej. czyli o ok. 481,8 GWh (ok. 15%) więcej niż rok wcześniej. Największy wzrost produkcji, o ok. 37 proc. w ujęciu rocznym, odnotowały hydroelektrownie dzięki korzystnym warunkom pogodowym. W elektrowni we Włocławku wzrost wyniósł 48 proc.

Na koniec września 2013 roku w Grupie zainstalowanych było ponad 0,5 GWe mocy wytwórczej z odnawialnych źródeł energii („OZE”), z których Grupa wyprodukowała po trzech kwartałach 2013 roku 1,4 TWh energii elektrycznej brutto.

Ponad 2 mld zł nakładów inwestycyjnych

Wysokie okazały się również nakłady inwestycyjne. Grupa ENERGA w ciągu pierwszych trzech kwartałów przeznaczyła na nie 2,1 mld zł, wobec 1,2 mld zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Oznacza to, że były one wyższe o 75 proc.

W segmencie dystrybucji nakłady wyniosły 842 mln zł. Wysokie wydatki w tym obszarze są zgodne z realizowanym przez Grupę ENERGA programem inwestycyjnym, zgodnie z którym do 2021 roku nakłady w segmencie dystrybucji wynieść mają 12,5 mld zł z 19,7 mld zł zaplanowanych na potencjalne inwestycje Grupy ENERGA.

- Widzimy, że wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w segmencie dystrybucji przynosi stałą poprawę ciągłości i niezawodności zasilania, a tym samym bezpieczeństwa energetycznego. Chcemy być w tym zakresie liderem na polskim rynku i do tego celu konsekwentnie zmierzamy - dodaje Mirosław Bieliński.

W minionych trzech kwartałach 2013 roku ENERGA przeznaczyła również 1.052 mln zł na zakup aktywów spółki Ciepło Kaliskie oraz spółek wiatrowych od Grupy DONG i od IBERDROLA Renovables. Inwestycje w zakresie rozwoju mocy wytwórczych w segmencie OZE są elementem strategii Grupy, jednym z filarów której jest minimalizacja wpływu Grupy ENERGA na środowisko naturalne.


* ENERGA SA definiuje i oblicza EBITDA jako zysk/(strata) z działalności operacyjnej (obliczony jako zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej za okres/rok obrotowy skorygowany o (i) podatek dochodowy, (ii) udział w zysku jednostki stowarzyszonej, (iii) przychody finansowe, oraz (iv) koszty finansowe) skorygowany o amortyzację (wykazaną w rachunku zysków i strat). EBITDA nie jest zdefiniowana przez MSSF i nie należy jej traktować jako alternatywy dla miar i kategorii zgodnych z MSSF. Ponadto EBITDA nie ma jednolitej definicji. Sposób obliczania EBITDA przez inne spółki może się istotnie różnić od sposobu, w jaki oblicza ją ENERGA SA. W efekcie EBITDA przedstawiona w tym miejscu, jako taka, nie stanowi podstawy dla porównania z EBITDA wykazywaną przez inne spółki.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy komunikat może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu, rozwoju sytuacji w sektorze energetycznym, nakładów kapitałowych, dostępności finansowania oraz planowanych przez Spółkę działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Zarządu oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem