Strategia rozwoju Grupy ENERGA na lata 2013-2020

Należy do:

Materiał archiwalny. Zamieszczone w nim informacje mogą być już nieaktualne.

Wyższy poziom usług, inwestycje w sieci dystrybucyjne i odnawialne źródła energii oraz stabilność finansowa – to główne założenia zaktualizowanej Strategii Grupy ENERGA na lata 2013-2020. Dokument został przyjęty przez Zarząd oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Wskutek dynamicznych zmian stawiających przed Grupą liczne nowe wyzwania, Zarząd ENERGA SA postanowił zaktualizować Strategię rozwoju wraz z Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych (Program inwestycyjny). Ważną grupą czynników, które zostały uwzględnione w zmodyfikowanym dokumencie, były tendencje zaobserwowane w elektroenergetyce oraz uwarunkowania prawne (Pakiet Energetyczno–Klimatyczny, nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne czy Polityka energetyczna Polski do 2030 r.)

Dzięki dostosowaniu założeń strategicznych do zmieniającego się otoczenia rynkowego ENERGA chce osiągać lepsze wyniki finansowe oraz poprawić komfort życia i pracy swoich klientów.

- Główne kierunki przyjętej w 2008 roku strategii Grupy ENERGA pozostają aktualne, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych przez nas wynikach. Jednak trendy w elektroenergetyce czy uwarunkowania prawne skłaniają nas do szukania innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym będziemy w stanie lepiej reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzeby klientów – mówi Mirosław Bieliński, prezes Zarządu ENERGA SA. - Modyfikacja strategii pozwoli nam nie tylko osiągnąć pozycję preferowanego i niezawodnego dostawcy energii, ale również ograniczyć oddziaływanie na środowisko naturalne i zachować stabilność finansową poprzez inwestowanie w obszar częściowo regulowany, czyli dystrybucję.

Z myślą o klientach, środowisku i efektywności energetycznej

Strategia ta wynika również z przeformułowanej misji Grupy, która obecnie brzmi „poprawiamy komfort życia i pracy naszych klientów”. U podstaw Strategii Grupy ENERGA leży dążenie do stworzenia zwartej, efektywnej i innowacyjnej grupy, która - dzięki współpracy i wzajemnemu wspieraniu się spółek - utrzyma pozycję lidera spośród polskich spółek użyteczności publicznej, podnosząc efektywność i jakość oferowanych usług.

Budowa wartości Grupy Kapitałowej ENERGA będzie odbywać się poprzez realizację celów strategicznych opartych na trzech obszarach:

1. W relacjach z klientami będziemy koncentrować się w szczególności na:

 • oferowaniu produktów i usług poprzez optymalne wykorzystanie potencjału aktywów wytwórczych Grupy,
 • sprawnej obsłudze,
 • realizacji wspólnych (z klientami) przedsięwzięć w zakresie efektywnego wytwarzania i wykorzystania energii.

2.Dążąc do ograniczenia wpływu na środowisko naturalne, naszą uwagę skierujemy na:

 • stosowanie technologii istotnie zmniejszających emisję gazów cieplarnianych w wytwarzaniu i dystrybucji energii,
 • dobór efektywnych technologii wykorzystujących naturalne zasoby krajowe do produkcji energii,
 • wdrażanie innowacji w zakresie efektywności energetycznej i poprawę procesów wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

3. Rozwój działalności dystrybucyjnej będzie w szczególności polegał na:

 • modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej (w tym na zwiększaniu możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii elektrycznej),
 • trwałym wzroście efektywności operacyjnej,
 • poprawie ciągłości zasilania,
 • podnoszeniu standardów obsługi, w zgodzie z oczekiwaniami klientów i organów regulacyjnych.

Blisko 21 mld zł na inwestycje do 2021 roku

Program Inwestycyjny Grupy ENERGA na lata 2013-2021 przewiduje, że całkowite nakłady wyniosą ok. 21 mld zł, z przeznaczeniem:

- ok. 12,5 mld zł na inwestycje w segmencie dystrybucji,

- pozostałej kwoty na inwestycje w: elektrownie konwencjonalne i gazowe, CHP, OZE i inne.

Dzięki realizacji programu Iiwestycyjnego Grupa ENERGA wzmocni pozycję lidera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i będzie charakteryzować się niską emisyjnością dwutlenku węgla, umiarkowanym poziomem zadłużenia oraz ograniczonym ryzykiem związanym z budową nowych mocy wytwórczych. Pozwoli to Grupie elastycznie reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie polskiej energetyki w kolejnych latach.

Poprawa kluczowych wskaźników

Realizacja Strategii powinna przyczynić się do osiągnięcia przez Grupę ENERGA następujących celów finansowych i operacyjnych do 2020 roku:

 • ponad 10% średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA, przy czym 80% EBITDA pochodzić będzie z działalności istniejącej, a 20% z nowych projektów;
 • utrzymania bezpiecznego i konserwatywnego poziomu wskaźników finansowych, w tym „Długu netto/EBITDA” nie większego niż 2,5;
 • ograniczenia nakładów na pojedynczy projekt do kwoty nieprzekraczającej rocznej wartości EBITDA Grupy;
 • utrzymania ratingów na poziomie inwestycyjnym;
  • konsekwentnej redukcji wskaźnika SAIDI (tj. przeciętnego czasu trwania przerwy długiej
   i bardzo długiej, wyrażonego w minutach na jednego odbiorcę w ciągu roku), zgodnie
   z pierwotnymi założeniami strategicznymi, do poziomu 190 minut na odbiorcę rocznie, zaś wskaźnika SAIFI (tj. przeciętnej częstości przerw długich i bardzo długich) o ok. 65% do 1,9 przerw na odbiorcę rocznie;
  • zwiększenia zainstalowanej mocy;
  • spadku emisyjności CO2: z 0,72 Mg/MWh w 2012 roku do mniej niż 0,40 Mg/MWh w 2022 roku;
  • wzrostu mocy przyłączeniowej OZE do wartości 6 GW (z obecnego poziomu 1,6 GW);
  • dalszego obniżenia całkowitego wskaźnika strat w dystrybucji.

Projekcja współczynnika emisyjności CO2 ze źródeł wytwarzania należących do Grupy ENERGA w perspektywie do roku 2022 (w Mg/MWh)

Wykres: Projekcja współczynnika emisyjności CO2 ze źródeł wytwarzania należących do Grupy ENERGA w perspektywie do roku 2022 (w Mg/MWh) pobierz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Rozumiem