Komunikat prasowywersja do druku

Elektrownia w Ostrołęce ze zwiększoną mocą

23.04.2019|Grupa ENERGA

Informacja starsza niż 1 rok, może zawierać nieaktualne dane. Najświeższe komunikaty prasowe znajdują się tutaj.

Aktualne dane dotyczące Grupy Energa można znaleźć także na stronie www.grupa.energa.pl

Po modernizacji turbiny w ostrołęckiej elektrowni, należącej do Grupy Energa, w kolejnym bloku energetycznym uzyskano wzrost mocy do poziomu 230 MWe. Zakończone prace modernizacyjne plasują wszystkie bloki elektrowni w Ostrołęce w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy „200”. Zastosowane technologie zagwarantują dotrzymanie restrykcyjnych wymogów środowiskowych.

Energa Elektrownie Ostrołęka zmodernizowała turbozespół nr 1, w rezultacie czego nastąpił wzrost mocy o 9 MWe. Obecnie unowocześniony blok jest w stanie osiągnąć moc 230 MWe, a cała elektrownia Ostrołęka B ma zwiększoną moc do poziomu 690 MWe.

Jednym z zasadniczych celów przeprowadzonych w elektrowni Ostrołęka B prac modernizacyjnych turbiny było unowocześnienie wszystkich bloków energetycznych Elektrowni Ostrołęka B z jednoczesnym dostosowaniem ich do spełnienia zaostrzonych standardów emisji w zakresie pyłu i tlenków azotu. Modernizacja bloków, należącej do Grupy Energa elektrowni konwencjonalnej, ma także przedłużyć żywotność trzech turbin oraz zapewnić ich bezpieczną i efektywną eksploatację w trybie ciepłowniczym. Prace polegały na podniesieniu sprawności części wysokoprężnej i średnioprężnej poprzez wymianę dotychczasowych komponentów wewnętrznych na nowe, z nowoczesnym układem przepływowym typu reakcyjnego.

– Wszystkie bloki energetyczne Elektrowni Ostrołęka B, dzięki przeprowadzonym inwestycjom, spełniają obowiązujące wymogi środowiskowe w zakresie emisji pyłów i tlenków azotu mówi Leszek Kowalski, Prezes Zarządu Energa Elektrownie Ostrołęka SA. – Po wybudowaniu drugiej nitki instalacji odsiarczania, tj. w roku 2020, zwiększymy elastyczność pracy poszczególnymi blokami w zakresie wymagań dotyczących tlenków siarki. Najnowsze inwestycje zapewniają stabilną pracę elektrowni nie tylko w chwili obecnej, ale dzięki osiągnięciu gotowości świadczenia usług związanych z rynkiem mocy, także w perspektywie najbliższych lat.

Prace na turbozespole nr 1 wykonało konsorcjum GE Power i Zakładów Remontowych Energetyki Katowice. W ub. roku w bloku zamontowano nowy ołopatkowany korpus wewnętrzny turbiny, wymieniono wirnik i obejmę części wysokoprężnej (WP). Ponadto, wykonano uszczelnienia dławnicowe, międzystopniowe i nadbandażowe. Wymieniono stopnie 10 i 11 części średnioprężnej (SP), przeprowadzono kompleksowy remont części SP oraz urządzeń pomocniczych. Zgodnie z planem budżet inwestycji zamknął się kwotą 28 mln zł.

Energa Elektrownia Ostrołęka B - Turbozespół nr 1.jpg

Na potwierdzenie osiągnięcia wzrostu mocy na bloku nr 1 przeprowadzono testy – wykonane przy udziale przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Przeprowadzono także pomiary odbiorcze układów realizujących regulację pierwotną, wtórną oraz trójną bloku nr 1 – w ramach centralnego systemu automatycznej regulacji częstotliwości i mocy – zgodnie z zapisami w IRiESP (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej). Pozytywne wyniki pomiarów były podstawą do zawarcia z PSE aneksu do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, zgodnie z którym od dnia 21 lutego 2019 roku moc osiągalna bloku nr 1 została podwyższona do 230 MWe, a całej Elektrowni Ostrołęka B do 690 MWe.

– Zakończone prace modernizacyjne plasują elektrownię w Ostrołęce w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy 200 MWemówi Piotr Meler, Prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Dzięki modernizacji Elektrownia Ostrołęka B będzie wytwarzać energię elektryczną przy zachowaniu najwyższych wskaźników niezawodności. Nowe technologie zagwarantują nam również dotrzymanie restrykcyjnych wymogów środowiskowych.

ENERGA Elektrownia Ostrołęka 1.jpg

*  *  * 

Elektrownia Ostrołęka B wchodzi w skład strategicznych aktywów wytwórczych Grupy Energa. W elektrowni zainstalowane są trzy jednostki wytwórcze klasy 200 MWe, oddane do użytku w 1972 roku. W Elektrowni Ostrołęka B zainstalowane zostały urządzenia polskiej produkcji, m.in. kotły parowe dostarczone przez RAFAKO oraz turbozespoły ZAMECH. Po dokonanych modernizacjach moce zainstalowane w każdym z bloków energetycznych wynoszą 230 MWe. Łącznie, ta jedyna w północno-wschodniej Polsce elektrownia systemowa, posiada zainstalowaną moc elektryczną zwiększoną do 690 MWe. Bloki energetyczne wyposażone są w człony ciepłownicze, zapewniające produkcję ciepła w postaci gorącej wody sieciowej i pary technologicznej na potrzeby odbiorców zewnętrznych oraz na potrzeby własne.

Energa Wytwarzanie SA jako lider Linii Biznesowej Wytwarzanie w Grupie Energa, koordynuje działalność Grupy w ramach wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w konwencjonalnych źródłach wytwórczych, w tym kogeneracyjnych, świadczenia usług systemowych, przesyłu i dystrybucji ciepła. Do produkcji energii wykorzystuje wodę, wiatr, biomasę, promieniowanie słoneczne, jak również paliwa kopalne (węgiel kamienny). Spółki Linii Biznesowej Wytwarzanie eksploatują 47 elektrowni wodnych, pięć farm wiatrowych, dwie farmy fotowoltaiczne, jedną elektrownię konwencjonalną, cztery elektrociepłownie i dwie ciepłownie.

Zawsze aktualne wieści nt. Grupy Energa znajdziecie na naszym Twitterze.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Popularne tagi